การแจ้งเรียกรถยนต์เพื่อเข้ารับบริการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

Announcement of Jaguar vehicles subject to the product update campaign


Jaguar ให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความปลอดภัยของผู้ใช้เสมอ และเพื่อเป็นมาตรการในเชิงป้องกัน จึงได้มีการแจ้งเรียกรถยนต์เพื่อเข้ารับบริการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ในบางกรณี รวมถึงกรณีการเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลม โดยท่านสามารถตรวจสอบว่ารถของท่านอยู่ในข่ายต้องเข้ารับบริการดังกล่าวได้ตามขั้นตอนด้านล่างนี้

ตรวจสอบรถยนต์ที่เข้าข่ายต้องเข้ารับบริการ กรุณาใส่หมายเลขตัวถังรถยนต์ในช่องด้านล่าง

Jaguar puts a high priority on the quality of our products and the safety of our customers. As a precautionary measure, this announcement has been made to update the product quality in some cases including the replacement of airbag.

Check affected vehicles by vehicle identification number (VIN)
Please enter your VIN in the box below.
ป้อนหมายเลข VIN / Enter VIN Number