การสมัครขออนุมัติสินเชื่อ และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
CREDIT APPROVALS AND DOCUMENTS

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

สินเชื่อสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์แต่ไม่ต้องการชำระค่ารถยนต์ทั้งหมดเป็นเงินสดในคราวเดียว โดยสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนได้สูงสุด 84 เดือน และเมื่อชำระเงินค่างวดครบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจึงได้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์

คุณสมบัติ ของผู้สมัครสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
1. ผู้ขอสมัคร (ผู้เช่าซื้อ) จะต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 1. นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งไม่ต่ำกว่า 2 ปี
2. มีถิ่นพำนักในประเทศไทย 2. จัดตั้งในประเทศไทย
3. ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน 3. ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (ที่บ้าน/มือถือ/ที่ทำงาน)
4. ต้องมีบุคคลค้ำประกัน (สัญชาติไทย) 4. ต้องมีบุคคลเป็นผู้ค้ำประกันสัญญา (สัญชาติไทย)

ขั้นตอนในการยื่นสมัครสินเชื่อ เช่าซื้อรถยนต์


  1. จองรถยนต์

  2. เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  3. เจ้าหน้าที่ของไฟแนนซ์นัดหมายเพื่อเซ็นสัญญาและรอการประเมินผล

  4. เมื่อผ่านการอนุมัติทางที่ปรึกษาการขายจะเป็นผู้แจ้งผล

  5. นัดหมายรับรถ

เอกสารประกอบการยื่นสมัครสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

*ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: (+66) 2 666 7501

Auto Finance

Financial services for personal and corporate who which to purchase a vehicle but do not want to pay for the entire vehicle in cash at one time. Consumer can choose a maximum installment period up to 84 months and own a vehicle after paying the installment as specified in the contract.

AUTO FINANCE APPLICANT REQUIREMENT

เอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ผู้ค้ำประกัน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง Foreign Nationals Passport and Visa with certified copy. 4 ชุด
4 Copies
- 2 ฉบับ
2 Copies
สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง Foreign Nationals Residence identification document and residence map. 4 ชุด
4 Copies
- 2 ฉบับ
2 Copies
สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ย้อนหลัง 3 เดือน Foreign Nationals Salary pay slip 3 months later. 1 ชุด
1 Copy
16 litres (180 PS)
- 1 ชุด
1 Copy
เอกสารการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน Foreign Nationals Accounting Statement 6 months later. 1 ชุด
1 Copy
- 1 ชุด
1 Copy
หนังสือรับรองบริษัท (ฉบับปัจจุบัน) เซ็นรับรองพร้อมตราประทับ - 3 ชุด -
ภพ.20 เซ็นรับรองพร้อมตราประกับ - 1 ชุด -
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) เซ็นรับรองพร้อมตราประทับ - 1 ชุด -
สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล - 3 ชุด -
งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน - 1 ชุด -
แผนที่บ้านที่พัก 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด
แผนที่กิจการ 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด
Personal Corporate
1. Applicant must be 20 years of age or over. 1. Corporate registered for at least 2 years.
2. Resident in Thailand 2. Registered and establish in Thailand.
3. Foreign applicant must have work authorization that are more than 3 months old and remaining more than 6 months. 3. Must have contact number (Mobile or office)
4. Must have Thai nationality guarantor. 4. Must have Thai nationality guarantor.

Auto Finance Approval Process


  1. Book for a vehicle.

  2. Prepare required document.

  3. Finance officer make an appointment to sign a contract and wait for approval.

  4. Once approved, sales advisor will notify the result.

  5. Vehicle pick up.

REQUIRED DOCUMENTS FOR AUTO FINANCE APPLICATION

*Terms and Conditions Apply
For further information please contact: (+66) 2 666 7501

Required Documents for Auto Finance Application Personal Corporate Guarantor
(Thai Nationality)
Certified copy of ID card. Foreign Nationals Passport and Visa with certified copy. 4 Copies - 2 ฉบับ
2 Copies
Certified copy pf Residence Registration. Foreign Nationals Residence identification document and residence map. 4 Copies - 2 ฉบับ
2 Copies
Salary pay slip 3 months later. Foreign Nationals Salary pay slip 3 months later. 1 Copy
- 1 Copy
Accounting Statement 6 months later. Foreign Nationals Accounting Statement 6 months later. 1 Copy - 1 ชุด
1 Copy
Certified copy of Company Certificate (current version). - 3 Copies -
Certified Copy of VAT Registration Certificate. (Por Por 20) - 1 Copy -
Certified Copy the list of shareholders. - 1 Copy -
Certified Copy of Company Authorize Person ID card and Residence Registration. - 3 Copies -
Financial statements / Bank statement 6 months later. - 1 Copy -
Residence Map 1 Copy 1 Copy 1 Copy
Company Map 1 Copy 1 Copy 1 Copy