PRIVACY POLICY

นโยบายความเป็นส่วนตัว


บริษัท อินช์เคป (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ บริษัท อินช์เคป เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ("อินช์เคป" "เรา" "พวกเรา" หรือ "ของเรา") เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (ตามที่นิยามไว้ด้านล่างนี้) ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ("นโยบายฯ") จะอธิบายการเก็บ ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปต่างประเทศของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับจากแหล่งต่าง ๆ ตลอดจนสิทธิของท่านและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว ท่านได้ยอมรับรายละเอียดและเงื่อนไขในการใช้งานที่ได้กล่าวไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว หากท่านไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับในเงื่อนไขตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านจะไม่สามารถใช้และเข้าถึงฟังก์ชั่นและการใช้งานของบริการและผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดได้


1. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่เราไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

อินช์เคป เป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่เก็บ ใช้ เปิดเผย และโอนไปต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

อินช์เคป เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 4332 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110

อินช์เคป มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการเพื่อจัดจำหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อ จากัวร์ ภายในประเทศไทย รวมถึงการให้บริการหลังการจำหน่าย เช่น การซ่อมบำรุงรถยนต์ การให้สิทธิประโยชน์พิเศษ และการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและบุคคลทั่วไป โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจำหน่ายและการให้บริการของเรา


2. วิธีการติดต่อเรา

หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามนโยบายฯ นี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ทางเว็บไซต์ (https://www.jaguar.co.th) หรือตามข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง

2.1. ส่งอีเมลถึงเราได้ที่: marketing@jaguarlandroverthailand.com

2.2. โทรศัพท์ติดต่อเราได้ที่หมายเลข: ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (66) 02-666-7500 เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.


3. ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เก็บรวบรวม

3.1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของท่านกับเรา และบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการจากเรา ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เราอาจเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้

(ก) รายละเอียดส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ ตำแหน่งงาน ที่ทำงาน ตำแหน่ง การศึกษา สัญชาติ วันเกิด สถานภาพทางการสมรส ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เป็นต้น) ลายมือชื่อ การบันทึกเสียง การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ รูปถ่าย การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด ทะเบียนบ้าน และข้อมูลประจำตัวอื่น ๆ

(ข) รายละเอียดที่ใช้ติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ที่อยู่อีเมล LINE ID บัญชี Facebook Instagram ID และ ID อื่น ๆ จากเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์

(ค) รายละเอียดรถยนต์ เช่น หมายเลขประจำรถยนต์ หมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์ ยี่ห้อ รุ่น ปี สี หมายเลขเครื่องยนต์ หมายเลขตัวถังรถ ประเภทรถยนต์ ระยะทางเป็นไมล์ แบตเตอรี่ แรงดันไฟฟ้า ระดับน้ำมัน การสึกหรอของเบรก ข้อมูลตำแหน่งและการเคลื่อน (เช่น เวลา ตำแหน่ง ความเร็ว) รายละเอียดการประกันภัยรถยนต์ ชุดแต่ง/อุปกรณ์ตกแต่ง รายละเอียดของอุปกรณ์เสริมสำหรับ Connected Service (เช่น อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ ซิมการ์ด) สมุดคู่มือทะเบียนรถยนต์ เอกสารการตรวจรถยนต์ รายละเอียดข้อมูลที่ได้รับจากการใช้ Connected Services ข้อมูล GPS และตำแหน่งของรถยนต์ รายงานประวัติรถยนต์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์อื่น ๆ

(ง) รายละเอียดทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หมายเลขบัญชีและประเภทของบัญชี ข้อมูลพร้อมเพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน รายได้และค่าใช้จ่าย และข้อมูลด้านการเงินอื่น ๆ

(จ) รายละเอียดธุรกรรม เช่น รายละเอียดการชำระเงิน วันที่และ/หรือเวลาที่ชำระเงิน จำนวนเงินที่ชำระ วิธีการชำระ รายละเอียดเกี่ยวกับการขอเงินคืน การลงทะเบียน ดอกเบี้ย เงินดาวน์ ค่างวดและจำนวนงวด วันที่และสถานที่ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่อยู่/วันที่และเวลารับมอบรถ แบบฟอร์มขอใช้บริการ ใบจองซื้อ ใบตอบรับ ลายมือชื่อผู้รับ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ธุรกรรม ประวัติธุรกรรม สถานะธุรกรรม และรายละเอียดอื่น ๆ ของบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อ

(ฉ) รายละเอียดด้านการตลาดและการสื่อสาร เช่น ตัวเลือกของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดจากเรา บริษัทในเครือ บริษัทคู่ค้า และตัวเลือกในการติดต่อสื่อสารของท่าน

(ช) รายละเอียดลูกค้าเป้าหมาย เช่น รหัสลูกค้าเป้าหมาย รถยนต์และสีรถยนต์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ข้อมูลการทดลองขับ แผนการซื้อ รถยนต์ที่ท่านสนใจ รุ่นที่ท่านสนใจ บันทึกข้อมูลการติดตาม (เช่น ข้อมูลการเยี่ยมชมศูนย์บริการรถยนต์ ข้อมูลการจอง) แหล่งที่มา (เช่น จากการมาเยี่ยมชมศูนย์บริการรถยนต์ มีผู้แนะนำมา มอเตอร์โชว์ จากลูกค้าปัจจุบัน เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์) เหตุผลที่ไม่สามารถปิดการขาย ความสนใจของท่านในกิจกรรมของ อินช์เคป

(ซ) รายละเอียดประวัติ เช่น บัญชีผู้ใช้ ชื่อลงทะเบียนเข้าใช้หรือชื่อผู้ใช้ Application รายละเอียดประวัติการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของเรา ภาพถ่าย ประวัติการติดต่อ ประวัติการร้องเรียน ความสนใจของท่าน ความต้องการ คำติชม และคำตอบในแบบสอบถามความพึงพอใจ

(ฌ) รายละเอียดทางเทคนิค เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP Address) ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ พฤติกรรมและรูปแบบการสืบค้นของท่าน คุกกี้ รหัสอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ ระยะเวลาและสถานที่ที่เข้าถึง

3.2. หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น เช่น ชื่อ นามสกุล รายละเอียดที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อฉุกเฉินแก่เรา หรือสมาชิกครอบครัวที่ใช้รถของท่าน ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมีอำนาจที่จะกระทำได้และเราได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นตามนโยบายฯ นี้ โปรดให้นโยบายฯ นี้แก่บุคคลแหล่านั้นเพื่อให้รับทราบและ/หรือขอความยินยอม (หรือใช้ฐานทางกฎหมายอื่น ๆ เป็นข้อยกเว้นความยินยอม) ให้ส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่เราตามนโยบายฯ นี้

3.3. เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้เราทำได้ หรือเมื่อท่านให้ความยินยอมไว้โดยชัดแจ้ง

ท่านจะต้องทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้ไว้เป็นข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริง


4. วิธีการรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจได้รับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เรา: ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราโดยตรง มักจะมีขึ้นเมื่อท่านติดต่อเราเมื่อต้องการสอบถามข้อมูล กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์หรือกรอกเอกสาร การสมัครสมาชิกหรือลงทะเบียนเพื่อการรับหรือขอทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการ หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากเรา หรือเมื่อท่านแสดงความคิดเห็นกลับมายังเรา

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ: เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางประการเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน พฤติกรรมและรูปแบบการสืบค้นของท่าน ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยคุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกัน โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการใช้งาน

(ค) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบุคคลภายนอก: บางครั้งเราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจากผู้อื่น เช่น บริษัทในเครือ ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์อินช์เคป ผู้ให้บริการของเรา หรือบริษัทคู่ค้าของเรา หากบริษัทเหล่านั้นได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เราตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว และ/หรือซึ่งท่านได้เคยให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลไว้กับบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี


5. วัตถุประสงค์และฐานกฎหมายในการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5.1. เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ (เรียกรวมกันว่า "วัตถุประสงค์")

(ก) เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน: เพื่อบริหารจัดการ เข้าทำสัญญาและปฏิบัติหน้าที่ของเราตามสัญญา หรือข้อผูกพันใด ๆ ก็ตามที่เรามีร่วมกับท่าน หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน เช่น การจองการทดลองขับ การส่งมอบรถยนต์ การปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ บริการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ การยืนยัน และการยกเลิกธุรกรรม การรับประกันผลิตภัณฑ์ การเจรจาประกันภัยและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย การลงทะเบียนให้บริการที่เกี่ยวกับรถยนต์และบริการอื่นๆ การส่งมอบแพคเกจต้อนรับ การให้บริการหลังการขาย เช่นการบำรุงรักษาและการจองการซ่อมรถยนต์ เพื่อระบุตำแหน่งรถยนต์ของท่าน การให้บริการอื่นๆแก่ท่าน เช่น ระบบนำทางเนวิเกเตอร์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน บริการอำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาต่าง ๆ นัดหมายศูนย์บริการ พร้อมตรวจสอบประวัติการซ่อมและข้อมูลรถยนต์ เพื่อพิจารณาการนำเสนอเงินกู้และคะแนนเครดิต เพื่อประมวลผลการจ่ายเงิน ออกใบเสร็จ จำนวนเงินที่ค้างชำระ ใบแจ้งหนี้ และหลักฐานการซื้อ เพื่อซื้อหรือขายรถยนต์มือสองหรือเสนอการประมูล เพื่อทำการประมูลรถยนต์ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเรียกคืนรถ การให้สิทธิประโยชน์ รวมถึงการให้บริการอื่น ๆ ตามที่เรา และผู้แทนจำหน่ายรถยนต์อินช์เคป มีฐานะเป็นผู้ให้บริการ หรือได้รับการร้องขอจากท่าน เป็นต้น

(ข) การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน: เพื่อดำเนินการตรวจสอบและยืนยันตัวของท่าน ในการลงทะเบียนและเข้ารับบริการต่าง ๆ จากเรา

(ค) เพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ: เพื่อการประเมิน วิเคราะห์ จัดการ ปรับปรุง ดำเนินการวิจัย วางแผน ทำแบบสำรวจและวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อนำไปพัฒนาระบบ คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของเรา เช่น ความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการของผู้แทนจำหน่ายรถยนต์อินช์เคป เพื่อประเมินประสิทธิภาพในเรื่องผลิตภัณฑ์ สื่อดิจิทัล และแคมเปญทางการตลาดของเรา รูปแบบและกระแสความนิยมด้านการบริโภค พฤติกรรม เป็นต้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความชอบและความสนใจของท่านในผลิตภัณฑ์หรือการบริการของเรา หรือเพื่อสร้างรายงานแบบรวมและเป็นนิรนาม เพื่อทราบถึงปัญหาและวิธีการแก้ไข หรือเพื่อการฝึกอบรมพนักงาน และการประเมินผลงานของพนักงาน เพื่อปรับปรุงธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ

(ง) เพื่อจัดการความสัมพันธ์กับท่าน: เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านได้รับจากเรา บริษัทในเครือ ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์อินช์เคป ผู้ให้บริการของเรา หรือจากบริษัทคู่ค้าของเรา เพื่อแจ้งเตือนท่านรวมไปถึงแจ้งเตือนการต่ออายุทะเบียนรถหรือประกัน เพื่อประมวลผลและอัปเดตข้อมูลของท่านในฐานะสมาชิกของเรา เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ของท่าน จัดเตรียมรายงานการเดินทางและตรวจสอบสถานะและข้อมูลรถยนต์ เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าของเรา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน รับฟังความคิดเห็น หรือการตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

(จ) การตลาดและการสื่อสาร: เพื่อการแจ้งข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร และการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการของเราและ/หรือ ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์อินช์เคป ผู้ให้บริการของเรา บริษัทคู่ค้า เพื่อส่งจดหมายเชิญให้ท่านร่วมงานกิจกรรมของเรา ผ่านช่องทางการติดต่อของเราและ/หรือ ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์อินช์เคป ผู้ให้บริการของเรา บริษัทคู่ค้า ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ SMS MMS หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น

(ฉ) การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT): เพื่อดูแลจัดการการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบการสื่อสาร การรักษาและตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการธุรกิจเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบาย และกระบวนการภายใน

(ช) การปฏิบัติตามกฎหมาย: เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ คำสั่ง ข้อกำหนดและหน้าที่ตามกฎหมายของเรา

(ซ) ความเสี่ยง: เพื่อการจัดการความเสี่ยงตรวจสอบประสิทธิภาพ และประเมินความเสี่ยง

(ฌ) การปกป้องผลประโยชน์ของเรา: เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัย เช่น การถ่ายภาพ และ บันทึกวิดิทัศน์ เพื่อใช้สิทธิของเราและปกป้องผลประโยชน์ของเราเมื่อจำเป็นและชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เพื่อตรวจจับ ป้องกัน และตอบสนองต่อข้อร้องเรียน เพื่อจัดการและป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน เพื่อตรวจจับและป้องกันการกระทำผิดภายในสถานที่หรือระบบคอมพิวเตอร์ของเรา

(ญ) การตรวจจับการทุจริต: เพื่อพิสูจน์ตัวตนของท่าน เพื่อตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ (เช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกันการทุจริต) รวมถึงการทำการตรวจสอบและบันทึกเป็นการภายใน การจัดการทรัพย์สิน ฐานข้อมูลด้านการทุจริต ระบบ และการควบคุมธุรกิจอื่นๆ

(ฎ) ธุรกรรมองค์กร: ในกรณีของการขาย การโอน การควบรวม การฟื้นฟูกิจการ หรือกรณีอื่นที่คล้ายกัน เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลของท่านให้กับบุคคลที่สามหนึ่งฝ่ายหรือมากกว่าในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการดังกล่าว

(ฏ) ชีวิต: เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

5.2. เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้หลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมาย ประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้

(ก) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เราอยู่ภายใต้บังคับ

(ข) เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ท่าน หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน เป็นคู่สัญญากับเราหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น

(ค) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก

(ง) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

(จ) เพื่อประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้สิทธิของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(ฉ) ในกรณีที่จำเป็นต้องอาศัยความยินยอมจากท่านสำหรับกิจกรรมบางประเภทซึ่งเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5.3. ในกรณีที่เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการดำเนินการอย่างอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น เราจะมีหนังสือบอกกล่าวให้แก่ท่านเพื่อทราบเพิ่มเติม โดยจะระบุถึงข้อมูลที่ใช้เกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวและจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านก่อนในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

5.4. ในกรณีที่เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำสัญญา แล้วท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องข้างต้นได้


6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

6.1. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกซึ่งเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายฯ ฉบับนี้ โดยท่านสามารถอ่านนโยบายส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ซึ่งท่านเองก็ตกอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านั้นแยกต่างหากด้วยเช่นกัน

6.2. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ ให้แก่บุคคลที่สามดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทในเครือของอินช์เคป: เนื่องจากเราเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในกลุ่มอินช์เคป ซึ่งร่วมมือกันในการให้บริการลูกค้าและให้บริการระบบต่าง ๆ เราอาจมีความจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือดังต่อไปนี้ หรืออนุญาตให้บริษัทในเครือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น

(ข) ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์อินช์เคป: เราอาจแบ่งปันและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากผู้แทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ที่ท่านเลือกหรือที่อยู่ใกล้ท่านเพื่อให้บริการแก่ท่าน ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.jaguar.co.th

(ค) ผู้ให้บริการของเรา: เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการหรือผู้จัดหาผลิตภัณฑ์บริการจากภายนอกเพื่อให้บริการต่าง ๆ แทนเราหรือเพื่อช่วยในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน

(ง) บริษัทคู่ค้าของเรา: ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ (Supplier) ธุรกิจรถเช่า ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจร้านอาหาร เป็นต้น ที่เราอาจร่วมเสนอหรือเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่าน

(จ) บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด: ในบางกรณี เราอาจต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ในกรณีที่เราเชื่อว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย

(ฉ) ที่ปรึกษา: ซึ่งรวมถึงทนาย เจ้าหน้าที่เทคนิค และผู้ตรวจสอบบัญชีที่ช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของเรา และใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายและต่อสู้สิทธิเรียกร้องในทางกฎหมาย

(ช) ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่: ในกรณีของการฟื้นฟูกิจการ การควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง การขาย การซื้อ การดำเนินกิจการร่วมค้า การมอบ การโอน หรือการจำหน่วยส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือหุ้น หรือธุรกรรมอื่นที่คล้ายกัน

6.3. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต


7. การโอนและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7.1. เนื่องจากเราเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครือของอินช์เคป อาจมีการโอนหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างกัน เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ข้างต้น เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงบริการของเรา เพื่อให้การดูแลลูกค้า เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงบริการ เพื่อการพัฒนาเนื้อหา หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ที่ระบุในนโยบายฯ นี้

7.2. เมื่อมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือของอินช์เคปในต่างประเทศ เราจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงเราจะปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระดับที่เพียงพอ และเราจะตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่า ผู้รับโอนข้อมูลในต่างประเทศจะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยมาตรฐานการคุ้มครองที่เทียบเท่ากับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของประเทศไทยเช่นเดียวกัน หากจำเป็น

7.3. ในกรณีที่เรามีความจำเป็นในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ หากเราพบว่ามาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศนั้นไม่เพียงพอตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการประกาศกำหนด เราจะขอความยินยอมจากท่านหรืออาศัยฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอนุญาตให้กระทำได้เพื่อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทย


8. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

8.1. เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ และตามหน้าที่ของเราภายใต้กฎหมาย โดยหลังจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีความจำเป็นหรือไม่มีกฎหมายให้สามารถเก็บได้อีกต่อไป เราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ

8.2. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้เป็นระยะเวลาสั้น ๆ เช่น เพื่องานใดงานหนึ่งเป็นการเฉพาะ กิจกรรมทางการตลาด หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคลากร เราอาจลบหรือทำลายข้อมูลนั้นหลังสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

8.3. ท่านมีสิทธิที่จะให้เราลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ในบางกรณี เว้นแต่เรามีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามกฎหมายกำหนด


9. นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์

ผลิตภัณฑ์ บริการและเว็บไซต์ของเราไม่ได้มีเป้าหมายหรือเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถ หากท่านเป็นผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถซึ่งต้องการจะติดต่อดำเนินการกับเรา ท่านต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนด ผู้พิทักษ์ตามกฎหมายหรือผู้อนุบาลก่อนที่จะติดต่อเราหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา


10. ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์อินช์เคป

อินช์เคป และผู้แทนจำหน่ายเป็นนิติบุคคลแยกจากกันและต่างมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แทนจำหน่าย รวมไปถึงหากท่านไม่ต้องการรับการแจ้งข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร และการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการของผู้แทนจำหน่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับ อินช์เคป กรุณาติดต่อไปที่ผู้แทนจำหน่ายนั้นโดยตรง

เมื่อท่านซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์จากผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เรา ผู้แทนจำหน่ายและเราต่างเป็นนิติบุคคลแยกจากกันและท่านควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้แทนจำหน่ายเพื่อให้มั่นใจว่าท่านเข้าใจแนวทางและวิธีปฎิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แทนจำหน่ายนั้นๆ นอกจากนี้ เนื่องจากโดยทั่วไปผู้แทนจำหน่ายมักเป็นช่องทางแรกในการติดต่อของท่าน ผู้แทนจำหน่ายจึงเป็นผู้ที่สามารถให้คำตอบแก่ท่านเกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ และแม้อินช์เคปจะสนับสนุนให้ผู้แทนจำหน่ายตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ปฎิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ อีกทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้แทนจำหน่ายแล้ว แต่

อินช์เคปไม่มีส่วนรับผิดชอบในการปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้แทนจำหน่าย


11. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของเรา หากท่านประสงค์จะขอใช้สิทธิ ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดในหัวข้อ "วิธีการติดต่อเรา" ข้างต้น

11.1. สิทธิในการเข้าถึง

ท่านอาจขอเข้าถึงหรือขอทราบรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่เราได้ เว้นแต่ เป็นการปฏิเสธตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือ การเข้าถึงหรือขอทราบรายละเอียดนั้นจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น

11.2. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่อยู่ในความครอบครองของเรานั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

11.3. สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอให้เราลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย เช่น การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตาม ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือยกขึ้นต่อสู้ข้อสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดไว้

11.4. สิทธิในการจำกัดการใช้ ท่านมีสิทธิขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

11.5. สิทธิในการคัดค้าน ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้

หากท่านใช้สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ท่านมีสิทธิแจ้งความประสงค์ว่าจะให้เราลบหรือจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมได้

11.6. สิทธิในการโอนย้าย

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมไว้ โดยขอให้เราส่งข้อมูลดังกล่าวให้ท่านในรูปแบบเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีการอัตโนมัติได้ เว้นแต่ การขอโอนย้ายข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ภายใต้ข้อจำกัดของวิธีการของเรา

11.7. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยได้ หากเป็นกรณีที่ท่านได้เคยให้ความยินยอมไว้กับเรา เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมาย หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของเราที่เป็นประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

11.8. สิทธิในการร้องเรียน

ท่านมีสิทธิร้องเรียนเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่พบว่าเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย


12. การแก้ไขนโยบายฯ นี้

12.1. เราอาจแก้ไขนโยบายฯ นี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้

12.2. เราจะใช้นโยบายฯ ฉบับล่าสุด สำหรับอ้างอิงวิธีการในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นโยบายฯ นี้มีผลบังคับวันที่ 8 มิถุนายน 2563 หรือนับตั้งแต่วันที่กฎหมายกำหนดไว้ และให้ใช้แทนนโยบายความเป็นส่วนตัวต่างๆ ที่เรากำหนดมาก่อนหน้านี้ทั้งหมด

ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ และ ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขข้างตนทุกประการ

Privacy Policy


Inchcape (Thailand) Co., Ltd. and/or Inchcape Services (Thailand) Co., Ltd. (“Inchcape” or “we”, “our” or “us”) realize the importance of protecting your personal data in accordance with the Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (as defined below). This Privacy Policy (“Policy”) describes how we collect, use, store, disclose and/or transfer outside the country your personal data obtained from various sources and your rights and practices concerning such data. You have accepted terms and conditions of such use stated in this Policy. If you do not agree and accept the terms and conditions of this Policy, you will not be able to use or access functions and application of all our services and products.


1. Data Controller and Personal Data

“Data Controller” refers to a person or a juristic person having the power and duties to make decisions regarding collection, use or disclosure of person data.

“Personal data” refers to any information you provide us relating to a person, which identifies such person, directly or indirectly, but not including information of a deceased person in particular.

Inchcape is the Data Controller of your personal data collected, used, disclosed and transferred outside the country.

Inchcape is a juristic person organized under the law of Thailand, having the principal office situated at No. 4332, Rama IV Road, Phra Khanong Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok Metropolis 10110.

The objectives of Inchcape are to engage in the business of distributing personal vehicles of Jaguar brands in Thailand and providing aftersales services such as vehicle maintenance, granting privileges and other relevant services for the benefits and highest satisfaction of customers and general people by applying information technology as part of our distribution and services.


2. How to contact us

For more information or to exercise your rights stated herein, you may contact us via our website (

https://www.jaguar.co.th) or the contact details below.

2.1 Email us at: marketing@jaguarlandroverthailand.com

2.2 Call us at Tel: Customer Service Center (66) 02-666-7500 hours: Mondays-Fridays at 8.00-17.00 hrs.


3. Collection of your personal data

3.1 Personal data collected by us depends on your relationship with us and services or products you require from us. Your personal data that we may collect, use, disclose and/or transfer outside the country includes, but is not limited to personal data of the following categories:

(a) Personal profile such as name title, first name, surname, gender, age, career, job title, workplace, position, education, nationality, birthday, marital status, information on any card issued by government organizations (such as Identification Card Number, Passport Number, Taxpayer Identification Number and Driving License details), signature, audio recording, telephone recording, photograph, CCTV footage, house registration and other identity information.

(b) Contact information such as address, telephone number, facsimile number, location, email address, LINE ID, Facebook account, Instagram ID, and other IDs on social media websites.

(c) Vehicle information such as serial number, registration plate number, brand, model, year, color, engine number, chassis number, type of vehicle, mileage, battery, voltage, fuel tank level, brake erosion, location and movement (such as time, position and speed), auto insurance, body kits and accessories, Connected Service accessories (such as signal transmitter and SIM card), vehicle registration manual, vehicle inspection documents, information obtained from Connected Service usage, GPS information and vehicle position, vehicle history report and other relevant vehicle information.

(d) Financial information such as credit card and debit card information, account number and type of account, Prompt Pay information, current assets, revenues and expenses and other financial information.

(e) Transaction information such as payment information, date and/or time of payment, paid amount, method of payment, refund information, registration, interest, down payment, installment amount and number of installments, date and place of purchase of products or services, address/date and time of vehicle acceptance, service application form, reservation form, acknowledgement form, signature of receiver, receipt, invoice, transaction, history of transactions, transaction status and other information of services or products that you purchased.

(f) Marketing and communication information such as your option for receiving marketing information from us, our affiliates, partner companies and your communication options.

(g) Target customer information such as target customer code, vehicle and vehicle color in use at present, test drive information, buying plan, vehicle of your interest, model of your interest, record of follow-up information (such as car service center visits and reservation information), source (such as from car service center visits, recommendation of other persons, motor show, existing customer, social media website), reason of unsuccessful closing of sales and your interest in Inchcape’s activities.

(h) Profile information such as user account, Application registered name or user name, history of using our services and products, photograph, contact history, complaint history, your interests, needs, feedback and reply in satisfaction surveys.

(i) Technical information such as IP Address, type and version of browser, your behavior and search format, cookie, Device ID, device model and type and duration and location of access.

3.2 If you provide us with other persons' personal data such as first name, surname, address and telephone number in case of emergency communication or family member who uses your vehicle, you shall ensure that you have the authority to do so and we are legally granted permission to use personal data of other persons under this Policy. Please provide those persons with this Policy for their acknowledgement and/or consent (or applying other legal basis as exemption of consent) to deliver such information to us under this Policy.

3.3 We shall not use sensitive personal data such as race, ethnic origin, political opinions, cult, religious or philosophical beliefs, sexual behavior, criminal records, health data, disability, trade union information, genetic data and biometric data, except being permitted by laws or given your express consent.

You shall ensure that all your provided personal data is complete, accurate and true.


4. How to obtain and collect personal data:

We may obtain and collect your personal data by the following methods:

(a) Your personal data provided to us: you may directly provide us with your personal data which usually occurs when you contact us for more information, fill in online forms or documents, subscribe or register to receive or obtain information on products, services or benefits from us or when you send us your feedback.

(b) Your personal data automatically collected by us: we may collect certain technical information concerning your device, behavior and search format which is personal data collected by Cookies and other similar technologies. We will inform you prior to usage.

(c) Personal data obtained from the third party: sometimes we may obtain your personal data from the third party such as affiliates, Inchcape car dealers, our service providers or business partners if those companies are given permission to disclose your personal data to us under the personal data privacy policy and/or in case that you have given your consent to such third party to disclose your personal data, as the case may be.


5. Purposes and legal basis of collection, use and disclosure of personal data

5.1 We collect, use and disclose your personal data for the following purposes (collectively referred to as “Purposes”).

(a) To provide you with products and services: To manage, enter into any agreements and perform our obligations under any agreements or obligations made by and between you and us or organization represented by you such as test drive booking, vehicle delivery, performance of product sale and purchase agreement, services concerning payment as well as verification, confirmation and cancellation of transaction, product warranty, negotiation on insurance and other services concerning insurance, registration for services concerning vehicles and other services, delivery of welcoming package, aftersales services such as car maintenance and repair bookings to identify your car position, other services provided to you such as navigation system, emergency service, facilitation and problem solving services, making appointments with car service center, checking repair history and vehicle information to consider offering loans and credit scores, to process payment results, issuance of receipts, outstanding amount, invoice and buying evidence, to buy or sell secondhand vehicles or propose bidding to bid for vehicles, to inform you of vehicle recall, granting of benefits and other services provided by us and Inchcape car dealers as the service provider or requested by you.

(b) Registration and identity verification: To check and verify your identity for any registration and services provided by us.

(c) To improve business operations, products and services: to evaluate, analyze, manage, improve, conduct research, plan, conduct survey and statistical analysis in order to improve quality and safety of our products and services such as satisfaction in our products, satisfaction concerning sales of products or provision of services of Inchcape car dealers, to evaluate performance of our products, digital media and marketing campaigns, patterns and trends of consumption, behavior etc., as well as information on your preference and interest in our products or services or to create comprehensive and anonymous reports, to perceive problems and solutions or to train our employees and conduct employee performance assessment to improve our business operations, products and services.

(d) To manage our relationship with you: to communicate with you on products and services that you receive from us, our affiliates, Inchcape car dealers, service providers or business partners, to remind you of relevant information including car registration or insurance renewal, to process and update your data in our member database, to provide information on your vehicle, prepare travel reports and check vehicle status and information, to maintain relationships with our customers, to facilitate you in using our products and services, to provide assistance and coordination, receive opinions or answer questions concerning our products and services.

(e) Marketing and communication: to notify you of our and/or Inchcape car dealers, service providers, business partners news, information, public relations, communication and sales promotions of products or services, to send you invitation letters to participate in our activities via our and/or Inchcape car dealers, service providers, business partners communication channels such as website, email, telephone, facsimile, mail, SMS, MMS or social media.

(f) Information technology management (IT): to manage operations concerning information technology, communication system, maintenance and inspection of information technology security and inspection of information technology security, business management for compliance with requirements, policies and internal procedures.

(g) Legal compliance: to comply with laws, rules, regulations, restrictions, orders, requirements and our legal obligations.

(h) Risk: to manage risks and perform audit performance and risk assessment.

(i) Protection of our benefits: To fulfill the security purposes such as photo taking and video recording, to exercise our rights and protect our benefits as necessary and in lawful manner such as to detect, prevent and respond to complaints, to manage and prevent property loss, to detect and prevent offences in our premises or computer system.

(j) Detection of fraud: to verify your identity to ensure compliance with laws and other regulations (such as to comply with anti-money laundering and anti-corruption laws) as well as internal audit and recording, property management, fraud database, system and control of other businesses.

(k) Corporate transaction: In case of sale, transfer, merger, rehabilitation or other similar cases, we may send or transfer your data to one or more third parties as part of such operations.

(l) Life: to prevent or suppress any danger to a person's life, body or health.

5.2 We collect, use, disclose and/or transfer your personal data under any of the following legal requirements or basis:

(a) It is for compliance with laws to which we are subjected.

(b) It is necessary for the performance of agreements in which you or any organization represented by you is a contract party or in order to proceed your request prior to execution of such agreements.

(c) It is necessary for protecting our legitimate interests or other persons.

(d) It is for preventing or suppressing a danger to a person's life, body or health.

(e) It is for public interest in performing missions for public interest or exercise of official authority.

(f) In case that it is necessary to obtain your consent for some activities concerning collection, use or disclosure of your personal data, we will ask for your consent prior for use of your personal data.

5.3 In case that we may use your personal data for purposes other than those mentioned above, we shall send you a written notice which specifies information on such purpose and also asks for your consent prior to use.

5.4 In case that it is necessary for us to collect your personal data for compliance with laws or agreements that require personal data for execution and you cannot provide us with your personal data upon our request, we may not be able to fulfill such relevant purposes mentioned above.


6. Disclosure of personal data

6.1 We may disclose your personal data to the third party which collects, uses or discloses personal data for the purpose of this Policy. You may read the policy of such third party to learn about more information on how such third party collects, uses or discloses your personal data as you are subjected to those privacy policies separately.

6.2 We may disclose your personal data under the purposes stated herein to the following third parties:

(a) Inchcape’s affiliates: As we are part of Inchcape group of companies which collaborate to provide customer services and system services, we may have necessity to transfer your personal data to those affiliates or allow such affiliates to access your personal data for the purposes mentioned above.

(b) Inchcape car dealers: we may share and obtain your personal data from Inchcape car dealers and service centers chosen by you or near you to provide you with our services. You can learn more information on https://www.jaguar.co.th

(c) Our service providers: we may share your personal data with our external service providers or product suppliers for provision of services on behalf of us or provision of products and services for you.

(d) Our business partners: inside and outside the country such as auto parts and components manufacturers and suppliers, car rental business, insurance business, financial institution business, retail business, telecommunication business and restaurant business that we may jointly offer or offer products or services for you.

(e) Third party as prescribed by laws: In some cases, we may have to disclose or share your personal data in compliance with laws or regulations, including compliance with law enforcement authorities, courts, competent officials, government organizations or other third parties if we believe that it is necessary to perform our duties in accordance with laws or regulations or to protect our rights, other persons’ rights or to ensure personal safety or to examine, prevent or deal with problems concerning corruption or security or safety.

(f) Consultant: including lawyers, technical officers and auditors who provide assistance to our business operations and exercise the right of claim in accordance with laws and defend for the right of claim.

(g) Assignee of rights and/or obligations: In case of business rehabilitation, merger, transfer, in whole or in part, sale, acquisition, joint venture, grant, assignment or disposition of, in whole or in part, business, property or share or other similar transactions.

6.3 We may disclose your personal data to the third party as stipulated or permitted by laws.


7. Transfer and protection of personal data

7.1 As we are part of Inchcape affiliates, we may transfer or transmit your personal data among the affiliates to collect, use and disclose your personal data under the purposed mentioned above in order to enable you to access our services, take care of our customers, make decisions on service improvement, develop content or other purposes specified herein.

7.2 When your personal data is transferred to Inchcape affiliates overseas, we shall comply with laws regarding your personal data and also security measures to ensure of adequate protection for your personal data. We shall also ensure that the transferee outside the country will protect your personal data with the protection standard equivalent to personal data protection under the law of Thailand, if necessary.

7.3 In case that it is necessary for use to transfer your personal data outside the country, if we found that the personal data protection standard of the third party overseas is inadequate under the personal data protection criteria announced by the Personal Data Protection Committee, we will ask for your consent or apply other relevant legal basis which allows us to transfer your personal data outside the country.


8. Retention period

8.1 We shall keep your personal data for a period as deemed necessary to achieve the purposes of this Policy and to perform our obligations under applicable laws. When your personal data is unnecessary or permitted by laws to be kept, we shall delate or destroy such personal data without notifying you.

8.2 Retention period may vary on the purposes of personal data collection. In case that such personal data is intended for short-term use such as for any specific task, marketing activity or the purpose of recruitment, we may delete or destroy such personal data after the end of such period.

8.3 You are entitled to delete, destroy or anonymize your personal data in some cases, unless we have the necessity to keep your personal data as prescribed by laws.


9. Privacy policy for minors

Our products, services and website are not intended or purposed to collect personal data of any minor aged below 20 years old, quasi-incompetent and incompetent. If you are a minor, quasi-incompetent or incompetent who wants to contact us for any transaction, you have to be given consent by your parents as stipulated by laws, legal guardian or curator before contacting us or giving us your personal data.


10. Inchcape car dealers

Inchcape and its dealers are separate juristic persons and each has its own privacy policy. If you have any question concerning the dealers' personal data protection practices and if you do not want to receive any news and information, public relations, communication and sales promotions of products or services from the dealers not related to Inchcape, please directly contact such dealer.

When you buy or hire lease a car from the dealer, the dealer shall disclose your personal data to us. We and the dealer are separate juristic persons and you should read the dealer's privacy policy to ensure that you thoroughly understand the dealer's personal data protection approach and practices. In addition, generally, as the dealer is the first communication channel with you, the dealer will be able to provide you with information on its personal data protection practices. Although Inchcape fully encourages the dealers to ensure that they comply with the personal data protection law and provide them with information on personal data protection obligations, Inchcape shall not be liable for legal compliance of the dealers.


11. Your rights in personal data

You have the following rights concerning your personal data in our possession. If you intend to exercise your right, you may contact us according to details in "How to contact us".

11.1 Right of access

You may request to access or obtain your personal data provided for us, except when refused by the laws or court orders or possibly causing damage against other persons' rights and liberty.

11.2 Right of correction of personal data

You are entitled to correct your personal data if your personal data in our possession is incorrect or incomplete.

11.3 Right of request to delete or destroy personal data

You are entitled to request to delete or destroy or anonymize your personal data to become anonymous data which cannot identify the data subject, unless there are legal exemptions such as when collection of personal data is necessary for the performance of agreement or for the establishment, compliance or exercise of legal claims or defense of legal claims or other purposes stipulated by laws.

11.4 Right of request for restriction of use

You are entitled to request suspension of use of your personal data.

11.5 Right of objection

You are entitled to object collection, use or disclose your personal data.

If you exercise the right to object collection, use or disclose your personal data, you have the right to inform your intention to additionally delete or restrict the use of your personal data.

11.6 Right of transfer

You are entitled to obtain your personal data collected by us and ask us to automatically transfer such data either in a written or electronic form, except such data transfer cannot be proceeded under the restrictions of our methods.

11.7 Right of withdrawal of consent

You are entitled to withdraw your consent to collect, use or disclose your personal data if you have given us your consent, unless there is a restriction of the withdrawal of consent by law, or the contract which gives benefits to the data subject. However, the withdrawal of consent shall not affect the collection, use, or disclosure of personal data that you have already given consent legally.

11.8 Right of complaint

You are entitled to complain about collection, use or disclosure of your personal data in case that we breach or do not comply with the applicable laws.


12. Amendment of the Policy

12.1 We may amend the Policy from time to time in conformity with changes in the use of your personal data and the applicable laws.

12.2 We will use the latest policy as reference of the method of collection, use and disclosure of your personal data.

This Policy comes into effect on 8 June 2020 or from the date stipulated by laws and supersedes all previous privacy policies stipulated by us.

I have thoroughly read and understood this Policy and hereby accept the terms and conditions in all respects.